· 

3. dumengia da pastgas (B)

da sur Marcel Köhle

El davos capetel digl evangeli tenor Lucas legin nus da duas sentupadas cun Jesus ch’ei levaus da mort en veta (ad Emmaus e puspei a Jerusalem). In punct impurtont tier quellas sentupadas ei: Jesus cumpara als giuvnals che vegnan buca a frida cun quei ch’els han udiu. «Ferton ch’els plidavan aunc, eis el sez staus en lur miez ed ha detg: Pasch cun vus!»

Igl evangeli dad oz ha duas parts: Ell’emprema part encorschan ils giuvnals ch’il Segner ei propi levaus da mort en veta. Els vesan ses mauns e ses peis ed els daventan perdetgas co el maglia cun els. Ils giuvnals vesan buca in spért, mobein propi Jesus!

Ella secunda part digl evangeli declara Jesus als giuvnals la scartira. Ei va cheu buca mo per la capientscha da quei ch’ei schabegiau, mobein era per la conversiun e la remischun dils puccaus en num dil Segner. Entras las explicaziuns da Jesus duein ils giuvnals daventar perdetgas da siu evangeli ed il reginavel da Diu. Jesus sez ei vegnius el mund per perdegar la remischun dils puccaus e la conversiun. La missiun da Jesus daventa ussa la missiun dils giuvnals.

Lc 24,35–48

35Era els han raquintau quei che fuva capitau sin via, e co els vevan enconuschiu el vid il rumper il paun.

36Ferton ch’els plidavan aunc, eis el sez staus en lur miez ed ha detg: Pasch cun vus! 37Surpri da tema e snuezi, han ei cartiu da veser in spért. 38Mo el ha detg ad els: Pertgei essas tementai, e pertgei levan dubis en vos cors? 39Mirei mes mauns e mes peis; jeu sun veramein! Tuchei mei e mirei! In spért ha ni carn ni ossa, sco vus veseis che jeu hai. 40Schend quei, ha el mussau ad els ses mauns e ses peis. 41Mo cunquei ch’els fuvan surpri da legria e smarvegl e savevan buca crer, ha el detg ad els: Veis cheu enzatgei da magliar? 42Els han purschiu ad el in toc d’in pèsch barsau. 43El ha priu ei e magliau avon lur egls.

44Lu ha el detg ad els: Quei ein ils plaids che jeu hai detg a vus, tochen che jeu erel aunc cun vus: Tut sto secumplenir, tut quei ch’ei scret sur da mei ella lescha da Moses, els profets ed els psalms. 45Sinquei ha el aviert lur spért per capir las scartiras. 46El ha detg ad els: Aschia stat ei scret ch’il Messias vegni ad endirar e levar da mort en veta il tierz di, 47e che la conversiun e la remischun dils puccaus stoppi vegnir annunziada en siu num a tut ils pievels, entschevend cun Jerusalem. 48Vus essas perdetga da quei.

Download
Versiun per stampar
Pastgas 3 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 82.6 KB