Texts dil 2. concil vatican

Il 2. concil vatican ha giu liug ils onns 1962–1965 a Roma. Cun il concil reagescha la Baselgia catolica sin la crisa che regeva dapi il 19avel tschentaner. Il concil ei vegnius convocaus da papa Gion XXIII cun igl intent digl «aggior­namento», pia dil dar attenziun als segns dil temps.

Cheu anfleis Vus parts dils texts translatai per romontsch. Las translaziuns ein vegnidas prepa­­radas dad Ursicin G. G. Derungs ed Andri Casanova; Maria Cristina Derungs-Bartolomei ha collaborau ella schelta dils texts.


Las quater constituziuns

Sacrosanctum concilium

La constituziun davart la liturgia dat nova peisa alla viva cuminonza ed als texts biblics enteifer il survetsch divin.

Lumen gentium

La constituziun davart la baselgia descriva la cuminonza dils cartents sco pievel da Diu ch’ei sin via.


Dei Verbum

La constituziun davart la Bibla tschenta quella puspei el center e promova sia perscrutaziun.

Gaudium et spes

La constituziun pastorala davart la baselgia el mund dad oz fa remarcabels pass vier la societad moderna.Decrets

Inter mirifica

Decret sur dils mieds socials da communicaziun

 

Orientalium Ecclesiarum

Decret sur dallas baselgias catolicas orientalas

 


Unitatis redintegratio

Decret sur digl ecumenissem

Christus Dominus

Decret sur digl uffeci pastoral dils uestgs


Optatam totius

Decret sur dalla formaziun dils presbiters

 

Perfectae caritatis

Decret sur dalla renovaziun dalla veta monastica conform al temps

 


Apostolicam actuositatem

Decret sur digl apostolat dils laics

Presbyterorum ordinis

Decret sur dil survetsch e la veta dils presbiters


Ad gentes

Decret sur dalla acitivitad missiunaria dalla BaselgiaDeclaronzas

Gravissimum educationis

Declaronza partenent l'educaziun cristiana

 

Nostra aetate

Declaronza partenent la relaziun dalla baselgia cun las religiuns buca cristianas


Dignitatis humanae

Declaronza partenent la libertad da religiun