· 

7. dumengia da pastgas (B)

da sora Maria Vincenz

Il text da questa dumengia meina nus aunc ina gada ella sala dalla sontga Tscheina. Jesus ei serimnaus cun ses giuvnals. El lai dar nus in’egliada en siu cor! Nus vegnin pri viaden en in’atmosfera fetg intima denter il Bab en tschiel e Jesus. Igl ei in text che va per cor a nus.

El descriva grondas verdads, las qualas nus capin mo tec a tec. Igl emprem udin nus enzatgei sur dils giuvnals.

1. Il Bab en tschiel ha dau ils giuvnals a Jesus. Co ei quei manegiau? Il Spert Sogn arva lur cors, aschia ch’els possien udir il clom da Jesus. Sche nus arvein nos cors en carezia ed attaschadad, vegn il Spert da Diu era ad operar en nus.

2. Jesus vegn glorificaus ed honoraus entras ils giuvnals ed entras ils carstgauns, ch’ein vegni salvai e spindrai entras el e che han retschiert la forza da menar ina veta cristiana. Els han ina missiun.

3. Sco Dieus ha tarmess Jesus el mund, aschia tarmetta Jesus era ses giuvnals el mund. El fa oraziun per els. Els ein en quei mund, mo buca da quei mund, di Jesus. Il mund, ils carstgauns da gliez temps, sco era nus oz, essan en prighel da sedrizzar en e viver senza Diu. Perquei tarmetta Jesus ses giuvnals viado el mund, per ch’els meinien ils carstgauns anavos tier Diu, il Bab en tschiel.

4. Ed aunc enzatgei udin nus en quei discuors, en quella oraziun grondiusa: Jesus annunzia legria. Ina legria che negin sa prender dad els.

5. Mo el di era tgei che spetga sin els; numnadamein difficultads, prighels, gie odi e mort. Plaids pia, che savessen prender la curascha ed il planschiu sutta peis! Jesus lai ses giuvnals e nus denton buca persuls. «Jeu sun cun vus tut ils dis, tochen alla fin dil mund» (Lc 28,20b).

Gn 17,11b–19

11bSogn Bab, salva els en tiu num che ti has dau a mi, per ch’els seigien units sco nus. 12Aschiditg che jeu sun staus cun els, hai jeu salvau els en tiu num che ti has dau a mi. Jeu hai pertgirau els, e buc in dad els ei ius a piarder dano il fegl dalla perdiziun, per che la Scartira secumpleini. 13Mo ussa vegn jeu tier tei. Quei denton ditgel jeu aunc el mund, per ch’els hagien en els mia legria en tut sia plenezia. 14Jeu hai dau ad els tiu plaid, ed il mund ha odiau els, perquei ch’els ein buca ord il mund, sco era jeu sun buca ord il mund. 15Jeu roghel buca, che ti prendies els ord il mund, mobein che ti preservies els dil mal. 16Els ein buca ord il mund, sco era jeu sun buca ord il mund. 17Sanctifichescha els tras la verdad; tiu plaid ei verdad. 18Sco ti has tarmess mei el mund, aschia hai jeu era tarmess els el mund. 19E per els sanctificheschel jeu memez, sinaquei ch’era els seigien sanctificai ella verdad.

Download
Versiun per stampar
Pastgas 7 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 90.7 KB