· 

9. dumengia ordinaria (B)

da sur Marcel Köhle

Egl evangeli da questa dumengia vegnan dus eveniments ord la veta da Jesus raquintai per illustrar la (vera) capientscha dil sabat.

Ell’emprema historia vegn rapportau dall’observaziun dils farisès che han viu co ils giuvnals han entschiet a sdrappar spigias. Ina caussa che s’udess buca per in Gediu che viva conform la lescha! – Mo Jesus intervegn ch’il retg David seigi da sias uras era buca setenius vid la lescha dil sabat. En quei disput less Jesus muossar, ch’il sabat seigi fatgs pil carstgaun e buca il carstgaun pil sabat.

Quella pretensiun da Jesus vegn concretisada el secund raquent, nua ch’el medeghescha in um schirau ella sinagoga e quei il di dil sabat. Per ils farisès ina gronda provocaziun! – Mo cun quella medegaziun muossa Jesus la vera muntada dil sabat sco di da salit, spindrament e salvament. Aschia s’empunescha Jesus vid la tradiziun originala dalla sanctificaziun dil sabat: il sabat duei regurdar vid il salvament ord la sclavaria dall’Egipta e muossar aschia che Diu less il spindrament dil carstgaun.

Mc 2,23–3,6

23Igl ei capitau ch’el ei ius in sabat tras ils ers, e mond per via han ses giuvnals entschiet a sdrappar spigias. 24Ed ils farisès han detg ad el: Mira! Pertgei fan els il sabat da quei ch’ei buca lubiu? 25El ha rispundiu: Veis mai legiu, tgei che David ha fatg, cura ch’el fuva ellas stretgas e veva fom, el e ses cumpogns? 26Co el ei entraus ella casa da Diu, dil temps dil premsacerdot Ebjatar, ed ha magliau ils pauns da presentaziun che negin astga magliar dano ils sacerdots, e co el ha era dau a ses cumpogns?

27Ed el ha detg ad els: II sabat ei fatgs pil carstgaun e buc il carstgaun pil sabat. 28Aschia ei il Fegl dil carstgaun patrun era dil sabat.

1Puspei eis el ius en ina sinagoga, e leu fuva in um cun in maun schirau. 2Ed ei tenevan mirau, schebein el medegheschi quel il sabat, per saver tgisar el. 3El ha detg agl um che veva il maun schirau: Neu cheu enamiez! 4Lu ha el detg ad els: Eis ei lubiu il sabat da far dil bien ni da far dil mal, da salvar ina veta ni da metter a frusta ella? Mo els han cuschiu. 5Lu ha el mirau cun gretta sin els entuorn ed entuorn, cuntristaus pervia da lur direzia da cor, ed ha detg agl um: Stenda ora il maun! EI ha stendiu quel, e siu maun ei staus medegaus. 6Cheu ein ils farisès i giuado ed han immediat teniu cusseida ensemen culs herodians encunter el, co metter a frusta el.

Download
Versiun per stampar
Onn current 9 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.7 KB