· 

25. dumengia ordinaria (B)

dad Andri Casanova-Baumgartner

Jesus semetta danovamein sin via ensemen cun quels ch’accumpignavan el. De facto entscheiva cheu il viadi viers Jerusalem. La gruppa ei en moviment. Danovamein annunzia Jesus sia passiun, mort e levada. Siu patratg tonscha lunsch, mo ils giuvnals capeschan buca ses plaids.

Arisguard la mort e levada da Cristus paran las discussiuns dils giuvnals deplazzadas. Mo quei lubescha a Jesus da tener eri ed instruir els. Tenor vegl usit succeda quei enten seser: «Sch’enzatgi vul esser igl emprem, seigi el il davos da tuts ed il survient da tuts» (Mc 9,35b). Quella tenuta vegn annunziada en tut ils quater evangelis. Ella fuorma in punct central digl esser cristian. Nus tuts essan clamai da survir in a l’auter. Esser cristian munta dad esser survient (grec: diacon) per in e scadin. Quei pretenda pass; quei pretenda moviment.

Mc 9,30–37

30Partend da leu, han ei traversau la Galilea, ed el leva buca ch’ins sappi quei. 31Pertgei el instrueva ses giuvnals e scheva ad els: Il Fegl dil carstgaun vegn surdaus els mauns dils carstgauns, ed ei vegnan a mazzar el; mo treis dis suenter sia mort vegn el a levar da mort en veta. 32Els han buca capiu quei plaid, vevan denton tema da dumandar el.

33Lu ein els vegni a Cafarnaum. Entraus en casa, ha el dumandau els: Tgei vevas da discutar sin via? 34Els han cuschiu, pertgei els vevan giu da sefar sin via, tgeinin dad els che seigi il pli grond. 35Cheu eis el sesius, ha clamau neutier ils dudisch e detg ad els: Sch’enzatgi vul esser igl emprem, seigi el il davos da tuts ed il survient da tuts. 36Lu ha el priu in affonet e tschentau quel en lur miez. Embratschond igl affon, ha el detg ad els: 37Scadin che retscheiva in da quels pigns en miu num, retscheiva mei; e scadin che retscheiva mei, retscheiva buca mei, mobein quel che ha tarmess mei.

Download
Versiun per stampar
Onn current 25 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 78.7 KB