· 

2. dumengia da pastgas (C)

da sora Maria Vincenz

El center digl evangeli dad oz giogan ils segns ina rolla impurtonta. Jesus, il levau da mort en veta, muossa igl emprem las plagas dils mauns e dalla costa, sco sch’el less dir, «mirei, jeu sundel veramein»! El mira sin els e flada sin els, per che quels sentien sia vischinonza, siu flad. – Quei segn dil fladar regorda nus vid l’entschatta dil scaffiment (Gen 2,7), nua che Dieus flada el nas digl emprem carstgaun. Senza flad, negina veta. Il flad da Diu sveglia veta e dat nova veta.

Tema e dubis han bloccau e paralisau ils giuvnals. Es fuvan sco morts, senza veta. Il flad, il fladar da Jesus dat ad els nova veta, ina nova schanza da viver. Els han puspei aria da trer flad. Empleni cun quella nova schanza da viver, san els semetter alla lavur, ed annunziar la buna nova pascala.

Tumasch garegia da sentupar persunalmein cul levau da mort en veta. El drova in segn, enzatgei ch’el sa tuccar en. «Sche jeu vesel buca la noda dallas guotas vid ses mauns e sai buca tschentar miu det el liug dallas guotas e miu maun en sia costa, creiel jeu buc» (Gn 20,25). Sia cardientscha ei concreta, ella drova segns. La cardientscha da nies temps sto vegnir pli e pli concreta. Ella duei e sto vegnir experimentada cun segns.

Gn 20,19–31

19La sera digl emprem di dalla jamna, cura ch’ils giuvnals eran radunai per tema dils Gedius davos escha serrada, ei Jesus vegnius, ei staus en lur miez ed ha detg ad els: Pasch cun vus! 20Suenter quei salid ha el mussau ad els ses mauns e sia costa. Vesend il Segner, ein ses giuvnals selegrai. 21Jesus ha turnau a dir ad els: Pasch cun vus! Sco il Bab ha tarmess mei, aschia tarmettel jeu vus. 22Suenter quels plaids ha el fladau sin els e detg: Retschevei il Spert sogn. 23A quels che vus relascheis ils puccaus, ein els relaschai; a quels che vus retenis els, ein els reteni.

24Tumasch, in dils dudisch, numnaus Schumellin, fuva buca cun els, cura che Jesus ei vegnius. 25Ils auters giuvnals han detg ad el: Nus vein viu il Segner. El ha rispundiu ad els: Sche jeu vesel buca la noda dallas guotas vid ses mauns e sai buca tschentar miu det el liug dallas guotas e miu maun en sia costa, creiel jeu buc. 26Otg dis pli tard fuvan ses giuvnals puspei en casa, e Tumasch fuva cun els. Cheu ei Jesus vegnius, ferton che l’escha fuva serrada. El ei staus en lur miez ed ha detg: Pasch cun vus! 27Lu ha el detg a Tumasch: Dai neu tiu det e mira mes mauns; pren tiu maun e tschenta el en mia costa e seigies buca nuncartents, mobein cartents! 28Tumasch ha rispundiu ad el: Miu Signur e miu Diu! 29Jesus ha detg ad el: Perquei che ti has viu mei, creias ti? Beai ein quels che vesan buc e creian tonaton!

30Jesus ha fatg en preschientscha da ses giuvnals aunc bia autras enzennas ch’ein buca screttas en quest cudisch. 31Quellas denton ein screttas, per che vus carteies che Jesus ei il Cristus, il Fegl da Diu, e per che vus veies tras la cardientscha la veta en siu num.

Download
Versiun per stampar
Pastgas 2 C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 88.3 KB