· 

32. dumengia ordinaria (C)

dad Ursicin G. G. Derungs-Bartolomei

La giuvna cuminonza veva da defender sia cardientscha en la levada suenter la mort, dad in maun encunter Farisès che cartevan en la levada, mo maniavan è da saver co la levada hagi da succeder, dall’autra vart encunter la partida dils Sadducès che snegavan ch’ei detti ina levada. Quei evangeli plaida dils Sadducès ch’ein quels dell’aristocrazia sacerdotala ch’ha il tempel sco pugn de referiment e che setegn mo vid la lescha de Moses. Ei vulan metter Jesus en difficultads cun construir in «cass», il cass d’ina dunna che perda siat umens (frars che vevan stuiu maridar ella, tenor la lescha dil «levirat», «levir» vul dir «quinau»).

Sia risposta ei suverana, sco da dir: Vus passeis dad in plaun dil disput a tut in auter, secartend ch’ins sappi argumentar de l’auter mund, de suenter la mort, tenor leschas de quest mund. Quels ch’ein en l’auter mund ein «fegls della levada»; quei ei il mund dils vivs, buca dils morts. Perquei che Dieus ei in Diu dils vivs e buc in Diu dils morts. Sco da dir: Quei ei tut quei che nus savein saver da suenter la mort. E quei tonscha.

Lc 20,27–38

27Era entgins sadducès ein vegni tier el, glieud che pretenda ch’ei detti buca levada dils morts. Quels han dumandau el schend: 28Mussader, Moses ha prescret a nus: Sch’enzatgi ha in frar maridau che miera senza schar anavos affons, sche duei el sco frar maridar la vieua e schendrar affons a siu frar. 29Ei era inaga siat frars. Igl emprem ei maridaus ed ei morts senza affons. 30Il secund ha priu la vieua 31ed il tierz ed aschia tuts siat, mo tuts ein morts senza affons. 32Il pli davos ei la dunna morta. 33Ed ussa, il di dalla levada, da tgeinin da quels eis ella la dunna? Tuts siat han gie giu ella per dunna.

34Cheu ha Jesus rispundiu ad els: Ils affons da quest mund prendan dunna e mariu. 35Mo quels ch’ein vengonzs da prender part da l’auter mund e dalla levada dils morts, lezs drovan ni dunna ni mariu. 36Els san era buca murir pli, pertgei els ein sco ils aunghels, els ein affons da Diu, essend affons dalla levada. 37E ch’ils morts levan da mort en veta ha era Moses dau d’entellir ella raquintaziun dil spinatsch; el numna leu il Segner: Il Diu d’Abraham, il Diu d’Isac ed il Diu da Jacob. 38El ei buc in Diu dils morts, mobein dils vivs, pertgei tuts vivan per el.

Download
Versiun per stampar
Onn current 32 C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 89.5 KB