· 

2. dumengia ordinaria (A)

da Mariano Tschuor

Dar perdetga! In act da peisa. Negin dat perdetga mo ual aschia, nun ch’el seigi in da levsenn. Jeu seregordel che miu bab veva giu da dar perdetga avon il mistral ed ils derschaders cirquitals. L’impurtonza da quei fatg vein nus giu sentiu bunamein palpablamein duront plirs dis avon il termin fixau. La damonda che mudergiava el: Dun jeu perdetga verdeivlamein? Tgei consequenzas ha mia perdetga? A Gion caschuna sia perdetga buca la minima difficultad. Il cuntrari. Francamein rocla ella ord sia bucca: «Mirei il Tschut da Diu». Senza targlinar muossa el vi sin il Messias: «Jeu vai viu e dau perdetga: Quei ei il Fegl da Diu». Mo co? Tgei eis ei che Gion ei talamein perschuadius, che Jesus da Nazaret sto esser quel, dil Qual las Scartiras havevan gia giu rapportau? El ha viu e cartiu. La forza dil sogn Spert ha dau d’entellir ad el: El eis ei.

Mei a Colmar ell’Alsazia. Mirei leu igl altar dad Isenheim el museum Unterlinden. Contemplei ella part principala digl altar sogn Gion cul tschut enta maun, siu attribut. E mirei siu maun stendiu ed il det mussader che renda vi sin Jesus vid la crusch. Cheu dat in perdetga perschuadentamein, senza il minim dubi.

Gn 1,29–34

29Il di sissu ha Gion viu Jesus a vegnend neutier ed ha detg: Mirei, il Tschut da Diu che pren naven ils puccaus dil mund! 30Quel eis ei, dil qual jeu hai detg: Suenter mei vegn in ch’ei ordavon a mi, perquei ch’el ei staus avon che jeu. 31Era jeu enconuschevel buc el; mo per ch’el vegni enconuschents al pievel d’Israel, sun jeu vegnius e battegel cun aua. 32E Gion ha dau perdetga culs plaids: Jeu hai viu ch’il Spert ei vegnius giu da tschiel sco ina columba e restaus sur el. 33Era jeu enconuschevel buc el; mo quel che ha tarmess mei a battegiar cun aua ha detg a mi: Sur da quel che ti vesas ch’il Spert descenda e resta, quel eis ei che battegia cun Spert sogn. 34Jeu hai viu e dau perdetga: Quel ei il Fegl da Diu.

Download
Versiun per stampar
Onn current 2 A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 81.8 KB