· 

1. dumengia da cureisma (A)

da sur Alfred Cavelti

40 dis cuoza la dimora da Jesus el desiert all’entschatta da sia veta publica. Quella cefra serepeta pliras gadas ellas scartiras digl Emprem e Secund Testament. 40 ei ina cefra simbolica e stat per examinaziun e cumprova.

Jesus vegn mess sill’emprova e sto sedecider. Vul el dar suatientscha alla tentaziun dil «nausch», cuntentar il regl per paun, pussonza e ventira el senn dil mund? El preferescha dad ir sia via tenor la veglia da Diu.

Ils 40 dis da Cureisma envidan nus d’examinar nusezzi e secumprovar avon Diu ed ils concarstgauns. Tgei ha peisa e valeta per mei? Tgei dat senn e cuntegn a mia veta? Tgei accents valeivels dundel jeu a mia dimora sin tiara, valurs che cuozan sur quella viado?

Mt 4,1–11

1Lu ei Jesus vegnius menaus dil Spert el desiert per vegnir tentaus dil giavel. 2Suenter ver giginau curonta dis e curonta notgs ha el giu fom. 3Cheu s’avischina il tentader ad el e di: Sche ti eis Fegl da Diu, camonda che questa crappa daventi paun. 4Mo Jesus rispunda: Ei stat scret:

Il carstgaun viva buca mo da paun,

mobein da mintga plaid che sortescha dalla bucca da Diu.

5Sinquei meina il giavel Jesus el marcau sogn e tschenta el sil spitg dil tempel. 6Lu di el: Sche ti eis Fegl da Diu, sefiera surengiu! Ei stat gie scret:

Per amur da tei dat el camond a ses aunghels,

ed els portan tei sin maun,

che ti scarpetschies buca cun in pei en in crap.

7Jesus di ad el: Ei stat era scret:

Ti dueis buca empruar il Segner tiu Diu.

8Puspei meina il giavel Jesus sin in cuolm fetg ault e muossa ad el tut ils reginavels dil mund e lur gloria. 9Ed el di a Jesus: Tut quei vi jeu dar a ti, sche ti sefieras per tiara ed aduras mei. 10Cheu di Jesus ad el: Naven, satan! Pertgei ei stat scret:

Il Segner tiu Diu dueis ti adurar e mo ad el dueis ti survir.

11Lu ei il giavel untgius da Jesus. Ed uarda, aunghels ein vegni neutier ed han surviu ad el.

Download
Versiun per stampar
Cureisma 1 A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 82.6 KB