· 

7. dumengia da pastgas (A)

da sur Alfred Cavelti

Suenter ses plaids da cumiau als ses fa Jesus oraziun el 17avel capetel digl evangeli tenor Gion. Cun quella concluda el siu operar en quest mund. Ell’emprema part – quei ei il passus digl evangeli da quella dumengia – dat el plaid e fatg a Diu da siu operar. Suenter roga el per ses giuvnals e per tuts cartents.

L’oraziun da Jesus circumscriva il central ed essenzial da nossa cardientscha. Per il cristian basta ei buc mo da saver ed acceptar ch’ei dat in Diu. La cardientscha seprofundescha e viva en ina ferma cuminonza interna cun Diu. L’oraziun ei expressiun da quella. E quella porta fretg el viver quotidian.

Gn 17,1–11a

1Suenter quels plaids ha Jesus alzau ses egls encunter tschiel e detg: Bab, l’ura ei vegnida. Glorifichescha tiu Fegl, per ch’il Fegl glorificheschi tei! 2Ti has gie dau ad el pussonza sur da tutta carn, per ch’el detti veta perpetna a tut quels che ti has dau ad el. 3Quei ei la veta perpetna: Enconuscher tei, il sulet e ver Diu, e Jesus Cristus che ti has tarmess. 4Jeu hai glorificau tei sin tiara e menau a fin l’ovra che ti has surdau a mi da far. 5Bab, glorifichescha ussa mei cun la gloria che jeu hai giu tier tei, avon ch’il mund seigi.

6Jeu hai revelau tiu num als carstgauns che ti has dau a mi ord il mund. Els fuvan tes, e ti has dau els a mi, ed els han salvau tiu plaid. 7Els ein ussa vegni pertscharts che tut quei che ti has dau a mi vegn da tei. 8Pertgei ils plaids che ti has dau a mi hai jeu dau ad els, ed ei han acceptau els. Els ein veramein seperschuadi che jeu sun vegnius da tei, ed els han cartiu che ti has tarmess mei. 9Per els roghel jeu. Per il mund roghel jeu buc, mobein per tut quels che ti has dau a mi, pertgei els ein tes. 10Tut quei ch’ei miu ei tiu, e quei ch’ei tiu ei miu. En els sun jeu glorificaus. 11Jeu sun buca pli el mund, mo els ein el mund; pertgei jeu vegnel tier tei.

Download
Versiun per stampar
Pastgas 7 A.pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.3 KB