· 

4. dumengia d’advent (B)

da Mariano Tschuor

En noss’oraziun populara ed inagada fetg derasada digl «Aunghel dil Segner» ei igl evangeli da quella 4. dumengia d’advent cumprimius sin ina bellezia moda e maniera. In text che siglienta tuttas dimensiuns humanas e che metta buca mo Maria en gronda perplexadad, sa vegnir meditaus cun urar igl «Aunghel dil Segner». Quei ei la maniera populara per s’avischinar a quei grond misteri da cardientscha: il divin ed il human s’avischinan, gie sentaupan. Il Fegl da Diu daventa carstgaun.

Igl aunghel continuescha cun clamar en memoria David e Jacob per unir aschia la veglia cun la nova ligia denter Diu e siu pievel. Maria, plein damondas, sto secuntentar cun la sentenzia «Per Diu ei gie nuot nunpusseivel». Ella s’oppona buc, sco quei ch’ins pudess spitgar, ella accepta «Jeu sun la survienta dil Segner, a mi aventi suenter tiu plaid». Quei ei il mussament ultimativ d’ina confidonza absoluta en Diu. «A mi daventi suenter tiu plaid» – quei ei grondezia humana che sereferenziescha buca sin savida e sabientscha, pussonza e possess, mobein sin la confidonza en Diu.

Lc 1,26–38

26Il sisavel meins ei igl aunghel Gabriel vegnius tarmess da Diu en in marcau dalla Galilea cun num Nazaret 27tier ina giuvna ch’era spusada cun in um ord la casa da David. Quel veva num Giusep, e la giuvna veva num Maria. 28El entra tier ella e di: Salidada, ti pleina da grazia, il Segner ei cun tei. 29Da quels plaids eis ella vegnida tut perplexa ed ei sedumandada, tgei che quei salid hagi da muntar. 30Mo igl aunghel di ad ella: Buca tema, Maria! Pertgei ti has anflau grazia tier Diu. 31Uarda, ti vegns a concepir e parturir in fegl. A quel dueis ti dar num Jesus. 32El vegn ad esser gronds, ed ins vegn a numnar el Fegl digl Altissim. Il Segner Diu vegn a dar ad el il tron da siu bab David. 33El vegn a reger la casa da Jacob per adina, e siu reginavel vegn mai a ver fin. 34Mo Maria di agl aunghel: Co duei quei daventar, damai che jeu enconuschel buc in um? 35Igl aunghel rispunda: Il Spert sogn vegn a vegnir sur da tei, e la pussonza digl Altissim vegn ad umbrivar tei. Perquei vegn era igl affon ad esser sogns e vegnir numnaus Fegl da Diu. 36Uarda, era tia parenta Elisabet ha concepiu in fegl en sia vegliadetgna ed ei en siu sisavel meins, ella ch’ins numnava la nunfritgeivla. 37Per Diu ei gie nuot nunpusseivel. 38E Maria di: Mira, jeu sun la survienta dil Segner; a mi daventi suenter tiu plaid! Ed igl aunghel ha bandunau ella.

Download
Versiun per stampar
Advent 4 B.pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.7 KB