· 

4. dumengia ordinaria (C) – emprema lecziun

da Marcel Köhle

In profet croda buca semplamein giu da tschiel. Per quei pensum vegn el clamaus da Diu. – Ella lecziun da questa dumengia udin nus co Jeremia vegn clamaus ed era encuraschaus da Diu dad ir quella via.

Quella lecziun po era dar in impuls alla lectura ed al lectur da reflectar sia atgna veta: Cu e co ha Diu clamau mei? Nua en mia veta hai jeu gia sentiu siu clom? Sin tgei via less Diu veser mei?

Sin quellas damondas vegnan nossas rispostas ad esser fetg differentas, mo sco tier Jeremia vegn Diu era a dir a nus: «Hagies buca tema dad ir tia via, jeu sun cun tei, jeu sun tiu spindrader.»

Jer 1,4–5.17–19

Dil temps dil retg Josia ha il plaid dil Segner tschaffau mei:

Clamau hai jeu tei, avon che jeu fuormi tei ella mumma,

e consecrau tei, avon che ti neschies da siu best,

hai ordinau tei per profet dils pievels!

Mo ti, inferma tes schegnsSco il schuldau setschinta pil cumbat, aschia duei il profet sepreparar pil cumbat dil Segner.,

sesaulza e plaida cun els e di tut quei che jeu camondel a ti!

Buca hagies tema dad els,

jeu fetsch che ti stos buca tremblar avon els.

Oz fetsch jeu esser tei in’ustonza,

ina petga da fier,

in mir armau encunter tut la tiara,

encunter ils retgs da Giudea, ses prencis e sacerdots

e tut il pievel ella tiara.

Els vegnan a batter cun tei,

mo senza surventscher tei.

Pertgei jeu sun cun tei,

jeu tiu spindrader.

Aschia plaida il Segner.

Download
Versiun per stampar
Onn current 4 C.pdf
Adobe Acrobat Dokument 75.8 KB

☛ evangeli dalla dumengia: Lc 4,21–30